دفتر تدوين مقررات ملي ساختمان

تاریخ: 27 تیر 1396

بررسی و تأیید ویرایش پنجم مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان «مصالح و فرآورده‌های ساختمانی» در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

در جلسه شماره 41 شوراي تدوین مقررات ملی ساختمان مورخ 96/4/21، پیش‌نویس نهایی ویرایش پنجم مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان «مصالح و فرآورده‌های ساختمانی» بررسی و تأیید گردید و جهت طی مراحل قانونی تصویب و ابلاغ مقررات به وزارت راه و شهرسازي ارسال خواهد شد.