دفتر تدوين مقررات ملي ساختمان

تاریخ: 28 خرداد 1396

بررسی و تأیید ویرایش سوم مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان «تأسیسات مکانیکی » در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

در جلسه شماره 40 شوراي تدوین مقررات ملی ساختمان مورخ 96/03/24، پیش‌نویس نهایی ویرایش سوم مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان «تأسیسات مکانیکی» بررسی و تأیید گردید و جهت طی مراحل قانونی تصویب و ابلاغ مقررات به وزارت راه و شهرسازي ارسال خواهد شد.