دفتر تدوين مقررات ملي ساختمان

تاریخ: 06 خرداد 1396

ارائه ویرایش سوم مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان «عایق‌بندي و تنظیم صدا» به وزارت راه و شهرسازي جهت طی مراحل تصویب و ابلاغ

در جلسه شماره 39 شوراي تدوین مقررات ملی ساختمان مورخ 96/02/27، پیش نویس نهایی ویرایش سوم مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان «عایق‌بندي و تنظیم صدا» پس از بررسی و تأیید شوراي تدوین جهت طی مراحل قانونی تصویب و ابلاغ مقررات به وزارت راه و شهرسازي ارسال گردید.