دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

تاریخ: 25 اسفند 1395

ابلاغ ویرایش جدید مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)

سومین ویرایش مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان «طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها»(ویرایش 1395) در تاریخ 14/12/1395 ابلاغ گردید.

مشاهده متن ابلاغیه