Menu

Activity Feed

alireza یک موضوع جدید در انجمن با عنوان مبحث 6 ایجاد نمود!

1 هفته قبل
*****مقدارحجم يخ را مي توان براي ورقهاي قائم بيست درصد وبراي ورق هاي افقي چهل درصد كاهش داد.**** 1- دلیل این نکته در مبحث6 چیه ؟ به نظر میرسه در سطو...

Navigation

فعالیت‌ها

مشخصات من


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج