Menu

مقدمه
استفاده از مصالح بنایی در اجرای ساختمان‌ها از دیرباز در ایران رواج داشته است. اکثر ساختمان‌های موجود در کشور خصوصاً در شهرهای کوچک، بخش‌ها، روستاها و همچنین در بافت‌های فرسوده و قدیمی کلان شهرها از نوع مصالح بنایی می‌باشد. آسیب‌پذیری قابل توجه این ساختمان‌ها در زمین لرزه‌های گذشته با عنایت به عدم رعایت صحیح ضوابط فنی، اهمیت تدوین به‌روزرسانی، ترویج مقررات ملی ساختمان را آشکار می‌سازد. با توجه به اهتمام جدی دفتر امور مقررات ملی ساختمان جهت بازنگری و بروز نمودن مباحث، کمیته مبحث هشتم پس از تدوین آخرین ویرایش مبحث در سال 1384، کمیته بازنگری را در سال 1391 تشکیل و مجدداً ارزیابی و بازنگری مطالب را آغاز نمود که خوشبختانه با برگزاری جلسات فشرده در تابستان 1392 پیش‌نویس ویرایش جدید این مبحث آماده شد و در معرض نظرخواهی صاحب‌نظران و مهندسان قرار گرفت و به تصویب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان رسید. در این ویرایش نسبت به چاپ پیشین تغییرات زیر انجام شده است:
1. در فصل اول ویرایش جدید تعاریف اولیه مورد نیاز این مبحث از مقررات ملی ساختمان به صورت موردی ارائه شده است
2. فصل دوم از ویرایش جدید به معرفی خصوصیات مصالح مورد استفاده می‌پردازد که نسبت به ویرایش پیشین مفصل‌تر بوده و اطلاعات بیشتری جهت انتخاب مصالح در اختیار مهندسان قرار خواهد داد.
3. درویرایش جدید این مبحث، فصل سوم تحت عنوان "الزامات عمومی" به مباحث قبلی اضافه شده است که رعایت این ضوابط در کلیه ساختمان‌های موضوع این مبحث الزامی می‌باشد.
4. فصل چهارم ویرایش جدید به ارائه ضوابط "ساختمان‌های بنایی مسلح" اختصاص داده شده است. این ساختمان‌ها با توجه به اینکه عملکرد مناسبی در مقابل زلزله داشته و نیز به دلیل هزینه ساخت کمتر نسبت به سایر ساختمان‌ها، در کشورهای دیگر بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. لذا کمیته مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان کلیات طراحی و اجرای این ساختمان‌ها را به عنوان یک گام اولیه و با امید به استفاده هرچه بیشتر این سازه‌ها در کشور در فصل چهارم ارائه نموده است.
5. در فصل ششم ویرایش جدید نیز فصل‌های "ساختمان‌های بنایی بدون کلاف" ، "ساختمان‌های خشتی" ، "ساختمان‌های سنگی" ویرایش پیشین ادغام شده و قسمت‌های تکراری آن‌ها حذف گردیده است.
ویرایش جدید مبحث هشتم نیز مانند سایر تالیفات بشری عاری از اشتباه نمی‌باشد، لذا از محققان و مهندسان محترم خواهشمندیم نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را جهت بررسی در اختیار این کمیته قرار دهند.  


فهرست مطالب
فصل اول- کلیات
8-1-1 دامنه کاربرد
8-1-2 تعریف ها

فصل دوم- مشخصات مصالح و کنترل کیفیت
8-2-1 کلیات
8-2-2 مصالح ساختمانی‌

فصل سوم- الزامات عمومی
8-3-1 کلیات
فصل چهارم- ساختمان های بنایی مسلح
8-4-1 کلیات
8-4-2 تحلیل و طراحی
8-4-3 ضوابط و جزییات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی کم
8-4-4 ضوابط جزییات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی متوسط
8-4-5 ضوابط ویژه برای مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد

فصل پنجم- ساختمان های بنایی محصور شده با کلاف
8-5-1 کلیات
8-5-2 محدوده کاربرد‌
8-5-3 ساختگاه
8-5-4 مصالح
8-5-5 طرح و اجرا

فصل ششم- ساختمان های بنایی غیر مسلح
8-6-1 کلیات
8-6-2 محدوده کاربرد‌
8-6-3 ساختگاه
8-6-4 مصالح
8-6-5 طرح و اجرا

ابلاغیه مبحث

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج