Menu

مقدمه
انجام مطالعات پدافند غیرعامل به منظور شناخت تهدیدات و تدوین تهدید مبنا، بررسی آسیب‌پذیری‌های زیرساخت‌ها، اماکن و تأسیسات و ارائه راهکارهایی به منظور مصون سازی و پایداری می‌باشد. تهدیدات از تنوع و پیچید‌گی زیادی برخوردار هستند و مهندسین با تخصص‌های مختلف برای انجام طراحی ساختمان و تأسیسات، باید قابلیت‌های لازم را با آموزش و بهره‌گیری از اسناد بالادستی پدافند غیرعامل در خود ایجاد نمایند. اجرای الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل، موجب کاهش آسیب‌پذیری نیروی انسانی، ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات حیاتی، حساس و مهم کشور در مقابل تهدیدات غیرطبیعی ایجادشده توسط دشمن، می‏گردد. این امر، باعث تداوم اداره کشور و فعالیت‌های ضروری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساختها، اماکن، تأسیسات و تجهیزات مهم کشور در زمان وقوع تهدید می‌گردد.این مبحث اختصاص به ضوابط پدافند غیرعامل در ساختمان‏ها دارد و طراحان، مجریان و ناظرین اجرای پروژه‌های ساختمانی، موظف به رعایت الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل مطابق با ضوابط مندرج در این مبحث می‌باشند.
 

این مبحث مشتمل بر هفت فصل به شرح زیر می‏باشد:
• فصل  اول شامل کلیات، دامنه کاربرد مبحث، تعریف مفاهیم بنیادی در خصوص پدافند غیرعامل و کارکرد آن در مقررات ملی ساختمان می‏باشد. در این فصل ساختمان‏ها برمبنای نوع کاربری، تعداد ساکنین، زیربنا، تعداد طبقات و ارزش سرمایه‏های داخل آن به پنج گروه تقسیم شده‌‏اند و سطوح مختلف بار انفجار و حداقل سطوح عملکرد سازه‏ای اجزای ساختمان‏‌ها برای گروه‏های مختلف ساختمانی ارائه شده است. 
• فصل دوم به بررسی ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی معماری و  محوطه ساختمان‏ها و مجموعه‌‏های زیستی می‏پردازد. 
• در فصل سوم به انواع انفجار، امواج ناشی از آن و مشخصه‏های این امواج و فشار ناشی از انفجار بر سازه پرداخته شده است. 
• در فصل چهارم مشخصات مکانیکی مصالح در برابر بار انفجار و سامانه‏های سازه‏ای مقاوم در برابر انفجار معرفی شده اند.
•  فصل پنجم شامل روش‏‌های تحلیل و طراحی سازه‌‏ها در برابر بارهای ناشی از انفجار می‏‌باشد. روش‏های تحلیل دینامیکی غیر خطی و استاتیکی معادل جهت تحلیل اعضای سازه معرفی شده و معیارهای پذیرش اعضا با توجه به سطوح عملکرد ارائه شده است. 
• در فصل ششم انهدام پیشرونده و روش‏های طراحی سازه در برابر آن به عنوان جایگزینی برای طرح در مقابل انفجار، بررسی شده است. 
• در فصل هفتم نیز ملاحظات تأسیسات مکانیکی و برقی در حوزه پدافند غیرعامل آورده شده‏اند.
موارد شمول فصل‏های فوق برای گروه‏های ساختمانی، مطابق جدول 21-1-2 این مبحث می‏باشد. با توجه به جدید بودن مبحث و لزوم ارزیابی بازخورد آن در جامعه مهندسی، پس از اتمام دوره آزمایشی موارد شمول آن مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
از آنجا که ضوابط کمی این مبحث برای اولین بار تدوین و ارائه گردیده است، بی‏تردید دارای نواقص و کاستی‏هایی است و از مهندسان و محققان محترم تقاضا می‏‌شود تا نظرات ارزنده و سازنده خویش را جهت بررسی و اعمال در ویرایش بعدی در اختیار این کمیته قرار دهند.

 

کمیته تخصصی مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان
1395

.

فهرست مطالب
فصل اول     
21-1 کلیات

21-1-1 مفاهیم
21-1-1-1 تعریف پدافند غیرعامل
21-1-1-2 مفهوم پدافند غیرعامل
21-1-2 تهدیدات
21-1-3 هدف
21-1-4 دامنه کاربرد
21-1-5 کارکرد پدافند غیرعامل در مقررات ملّی ساختمان
21-1-5-1 شهرسازی
21-1-5-2 معماری
21-1-5-3 سازه
21-1-5-4 تاسیسات
21-1-6 گروه‌بندی ساختمان‌ها
21-1-7 بارهای ناشی از انفجار
21-1-8 تعاریف

 

فصل دوم
21-2 ملاحظات معماری

21-2-1 کلیات
21-2-1-1 رابطه معماری و پدافند غیرعامل
21-2-2 ملاحظات طراحی محوطه
21-2-2-1 جانمایی ساختمان
21-2-2-2 فضاهای باز
21-2-2-3 ورودیها
21-2-2-4 مسیرهای دسترسی
21-2-2-5 جانپناهها و دیوارهای محافظ
21-2-2-6 طراحی پله و شیبراه در محوطه
21-2-2-7 مصالح سطوح کف معابر
21-2-3 طراحی معماری
21-2-3-1 طراحی حجم ساختمان
21-2-3-2 عناصر الحاقی
21-2-3-3 جداره خارجی ساختمان
21-2-3-4 رابطه فضای امن با سایر فضاها
21-2-3-5 مسیرهای حرکت
21-2-3-6 طراحی نمای جداره خارجی ساختمان‌
21-2-3-7 طراحی قاب و مهاربندی پنجره
21-2-3-8 سایر بازشوها
21-2-3-9 تیغه بندی و عناصر غیرسازه‌ای
21-2-3-10 آسانسور و پلکان
21-2-4 فضاهای امن
21-2-4-1 تعریف فضای امن
21-2-4-2 جانمایی فضای امن
21-2-4-3 مصالح و اعضای داخلی
21-2-4-4 الزامات طراحی فضای امن
21-2-5 پناهگاه
21-2-5-1 درجه اهمیت پناهگاه
21-2-5-2 انواع پناهگاه
21-2-5-2-1 گروه بندی پناهگاه‌ها از نظر درجه اهمیت
21-2-5-2-2 گروه بندی پناهگاه‌ها از نظر نوع عملکرد
21-2-5-2-3 گروه بندی پناهگاه‌ها از نظر مدت زمان اقامت
21-2-5-3 پناهگاه‌های اختصاصی و عمومی 
21-2-5-4 جانمایی پناهگاه 
21-2-5-5 ظرفیت پناهگاه
21-2-5-6 مشخصات پناهگاه
21-2-5-7 فضای داخلی پناهگاه
21-2-5-8 محفظه هوابند
21-2-5-9 ورودی پناهگاه
21-2-5-10 راههای فرار و خروجیهای اضطراری
21-2-5-11 روانبخشی پناهگاهها

فصل سوم
21-3 مشخصه‌های مکانیکی و دینامیکی مصالح

21-3-1 کلیات
21-3-2 مصالح مناسب برای سازه‌های انفجاری
21-3-2-1 بتن مسلح
21-3-2-2 مصالح بنایی مسلح
21-3-2-3 مصالح سنگدانه‌ای
21-3-2-4 مصالح نما
21-3-2-5 فولاد ساختمانی
21-3-3 ویژگی‌های دینامیکی مواد
21-3-3-1 ضریب افزایش مقاومت (SIF)
21-3-3-2 ضریب افزایش دینامیکی (DIF)
21-3-3-3 تنش تسلیم طراحی در سازه‌های مقاوم در برابر انفجار

 

فصل چهارم
21-4 سیستم‌های سازه‌ای مقاوم در برابر انفجار

21-4-1 کلیات
21-4-2 سیستم‌های رایج برای ساختمان‌
21-4-2-1 دیوار بنایی مسلح
21-4-2-2 دیوار بتنی پیش‌ساخته
21-4-2-3 دیوار بتنی درجا
21-4-2-4 قاب‌ قوسی و شیبدار (با سقف سبک)
21-4-3 سیستم‌های رایج برای سازه‌ پناهگاهی
21-4-3-1 سازه‌ پناهگاهی مدفون و نیمه مدفون درجا
21-4-3-2 سازه‌های‌ پناهگاهی مدفون و نیمه مدفون پیش ساخته

 

فصل پنجم
21-5 تاسیسات برقی و مکانیکی

21-5-1 الزامات قانونی
21-5-1-1 دامنه کاربرد
21-5-1-2 ساختمان‌های موجود
21-5-2 مقررات کلی
21-5-3 تاسیسات برقی
21-5-3-1 سیستم الکتریکی
21-5-3-2 سیستم ارتباطی و مخابراتی
21-5-3-3 سامانه برق اضطراری
21-5-3-4 مبدل‌های برق
21-5-4 تاسیسات مکانیکی
21-5-4-1 کلیات
21-5-4-2 تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
21-5-4-3 تاسیسات بهداشتی
21-5-4-3-1 سیستم آبرسانی
21-5-4-3-2 تاسیسات فاضلاب
21-5-4-4 لوله‌کشی گاز طبیعی ساختمان
21-5-4-5 تاسیسات اطفاء حریق
21-5-5 آسانسور و پله برقی
21-5-5-1 آسانسورهای اضطراری
21-5-6 تاسیسات پناهگاه
21-5-6-1 کلیات
21-5-6-2 تاسیسات برقی
21-5-6-3 تاسیسات تهویه و تعویض هوا
21-5-6-4 تاسیسات بهداشتی

ابلاغیه مبحث

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج