Menu

مقدمه
ساختمان یک سرمایه ملی است و عدم کنترل‌های لازم پس از ساخت آن، خسارت‌های جبران ناپذیری بر اقتصاد هر کشور برجای می‌گذارد. اجزای ساختمان شامل بخش‌های مختلف معماری، سازه، تاسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی در طول عمر مفید خود، بر اثر عوامل ناشی از شرایط جوی و خطرات طبیعی مانند زلزله، سیل و طوفان، قصور در نگهداری، بهره‌برداری نامناسب، عدم کنترل و بازرسی‌های ادواری از شرایط بهره‌برداری تاسیسات برقی و مکانیکی و پایداری قطعات نما و سایر اجزای الحاقی ساختمان، عدم کنترل شرایط پی، خاک زیر شالوده و دیوارهای بناهایی که در مجاورت ساختمان‌های در حال ساخت یا تجدد بنا هستند، ممکن است دچار فرسودگی زودرس و از دست دادن عملکرد صحیح خود ازنظر ایمنی و بهداشت شوند. از این رو برای نگهداری از ساختمان و اجزای آن نیاز به تدوین و ترویج ضوابط و مقرراتی است تا بر اساس آن، اشخاص ذیصلاحی که در این مبحث تعیین شده‌اند، بتوانند عملکرد صحیح ساختمان را در طول عمر مفید آن کنترل نموده و در صورت نیاز اقدام به تعمیر یا تقویت اجزای آسیب دیده نمایند. این مجموعه ویرایش اول مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان "مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها" است و هدف آن ارائه حداقل ضوابط ومقرراتی است که با رعایت آن‌ها شرایط ایمنی، قابلیت بهره‌برداری مناسب، بهداشت، آسایش ساکنین، بهره‌دهی مناسب و پایانی ساختمان‌های موضوع این مبحث فراهم می‌شود. امید است این مجموعه برای مهندسان کشور مفید واقع شده و کمیته تخصصی مبحث بیست ودوم مقررات ملی ساختمان را کماکان از راهنمایی‌ها و اظهار نظرهای خود بهره‌مند سازند.

فهرست مطالب
22-1 كليات
22-1-1 هدف
22-1-2 حدود و دامنه كاربرد
22-1-3 تعاريف
22-1-4 انتخاب بازرس

22-2 نظامات اداري
22-2-1 كليات
22-2-2 اجراي مقررات
22-2-3 نگهداري
22-2-4 ضوابط موجود
22-2-5 كيفيت اجرا
22-2-6 وظايف مسئول نگهداري ساختمان
22-2-7 هماهنگيهاي بازرسي
22-2-8 استعلام
22-2-9 مصالح، روشها و تجهيزات جايگزين
22-2-10 آزمايشهاي لازم
22-2-11 استفاده از مصالح و تجهيزات كار كرده
22-2-12 تخلف
22-2-13 ساختمانها و تجهيزات غيرايمن
22-2-14 تغيير كاربري

22-3 معماري و سازه
22-3-1 كليات
22-3-2 مسئوليت
22-3-3 اجزاي سازهاي
22-3-4 قسمتهاي خارجي ملك
22-3-5 حصاركشي
22-3-6 قسمتهاي داخلي ملك
22-3-7 حفاظت در برابر خوردگي
22-3-8 دوره تناوب بازرسي

22-4 نور، تهويه و شرايط سكونت
22-4-1 كليات
22-4-2 مسئوليت
22-4-3 تجهيزات
22-4-4 نور
22-4-5 تهويه
22-4-6 الزامات سكونت

22-5 تأسيسات مكانيكي
22-5-1 كليات
22-5-2 تأسيسات هوارساني، تعويض و تخليه هوا
22-5-3 موتورخانه و معاينه فني آن
22-5-4 دستگاههاي گرم كننده و خنك كننده ويژه
22-5-5 دودكشها
22-5-6 ذخيرهسازي و لوله كشي سوخت مايع
22-5-7 لوله كشي
22-5-8 تأسيسات تبريد
22-5-9 ساير تأسيسات و تجهيزات
22-5-10 دوره تناوب بازرسي

22-6 تأسيسات بهداشتي
22-6-1 كليات
22-6-2 تأسيسات توزيع آب مصرفي در ساختمان
22-6-3 شبكه فاضلاب بهداشتي
22-6-4 لوازم بهداشتي
22-6-5 لوله كشي آب باران
22-6-6 بست‌ها و تكيه‌گاهها
22-6-7 دوره تناوب بازرسي

22-7 تأسيسات برقي
22-7-1 كليات
22-7-2 علل كاهش ايمني
22-7-3 مدارك زمان اجرا
22-7-4 مطابقت با استانداردها
22-7-5 ضوابط نصب
22-7-6 عمليات بازرسي
22-7-7 بازديد عيني از تأسيسات برقي
22-7-8 انجام آزمونها
22-7-9 گزارش بازرسي
22-7-10 نشانه‌گذاري و نصب اعلاميه‌هاي هشداردهنده
22-7-11 دوره تناوب بازرسي
22-7-12 تجهيزات الكتريكي با كاربرد عمومي

22-8 تأسيسات گازرساني ساختمانها
22-8-1 كليات
22-8-2 بازديد توسط مسئول نگهداري ساختمان
22-8-3 بازرسي توسط بازرس
22-8-4 دوره تناوب بازرسي
22-8-5 تعميرات و تغييرات شبكه لوله كشي گاز
22-8-6 ايمني دوره بهره برداري
22-8-7 تخريب و نوسازي ساختمان
22-8-8 صدمات وارده به شبكه لوله كشي گاز ساختمان
22-8-9 بازسازي اجزاي تخريب يا تضعيف شده ساختمان
22-8-10 نشت گاز
22-8-11 قطع جريان گاز

22-9 حفاظت در برابر حريق
22-9-1 كليات
22-9-2 الزامات عمومي
22-9-3 بازديد توسط مسئول نگهداري ساختمان
22-9-4 دوره تناوب بازرسي

22-10آسانسورها و پلكان برقي
22-10-1 كليات
22-10-2 الزامات عمومي
22-10-3 بازرسي و نگهداري توسط مسئول نگهداري ساختمان
22-10-4 بازرسي توسط بازرس
22-10-5 تغييرات سيستم و تجهيزات كنترلي خاص 

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج